4 ఫ్లోర్ హౌస్,,అమ్మకని కి కలదు అన్నపూర్ణ నగర్ 3rd లైన్,,ఇన్నర్ సర్కిల్లో దగ్గర ,,అమరావతి రోడ్,,గుంటూరు
https://maps.google.com/maps/search/SriAnjaneyamEnclave/@16.335018157958984,80.44048309326172,17z?hl=en
For Sale Know Price - Independent House, Residential
RH-2103

30000 రెంట్ మంత్ల్ వస్తుంది,,4 ఫ్లోర్ హౌస్,,అమ్మకని కి కలదు అన్నపూర్ణ నగర్ 3rd లైన్,,ఇన్నర్ సర్కిల్లో దగ్గర ,,అమరావతి రోడ్,,గుంటూరు

Note

This property can be visited between 10AM - 6PM any day with prior appointment. You can call us on 9177302770 or email at support@nomediators.com for appointments.

Similar Properties